Tuesday, December 4, 2012

1002.4930 (Salman Beigi et al.)

Indistinguishable Chargeon-Fluxion Pairs in the Quantum Double of Finite
Groups
   [PDF]

Salman Beigi, Peter W. Shor, Daniel Whalen

1009.6024 (Xiang-Yao Wu et al.)

New Quantum Theory of Laser Cooling Mechanisms    [PDF]

Xiang-Yao Wu, Bai-Jun Zhang, Jing-Hai Yang Xiao-Jing Liu, Yi-Heng Wu, Qing-Cai Wang, Yan Wang, Nuo Ba, Guang-Huai Wang

1010.1256 (Mark M. Wilde et al.)

Entanglement-assisted quantum turbo codes    [PDF]

Mark M. Wilde, Min-Hsiu Hsieh

1101.0611 (Mehdi Kargarian)

Implementation of Single-qubit and CNOT Gates by Anyonic Excitations of
Two-body Topological Color Code
   [PDF]

Mehdi Kargarian

1106.2307 (Xiang-Yao Wu et al.)

A study on quantum mechanical approach for $C_{60}$ diffraction analysis    [PDF]

Xiang-Yao Wu, Bo-Jun Zhang, Xiao-Jing Liu, Nuo Ba, Yi-Heng Wu, Hou-Li Tang, Jing Wang, Si-Qi Zhang

1109.0026 (Paul Brumer et al.)

Molecular Response in One-Photon Absorption via Natural Thermal Light vs
Pulsed Laser Excitation
   [PDF]

Paul Brumer, Moshe Shapiro

1109.4147 (Cosmo Lupo et al.)

Stochastic resonance in Gaussian quantum channels    [PDF]

Cosmo Lupo, Stefano Mancini, Mark M. Wilde